Widok strony

Materiały ze szkoleń


Kontrola wykonywana przez organy IW (ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wykonywanej z poziomu PLW) - praktyczne aspekty.

pdf img


Sposób realizacji audytu kontroli urzędowych, przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) 882/2004

pdf img


Omówienie zasad sporządzania sprawozdań wymaganych rozporządzeniem MR i RW z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania, rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Przedstawienie zmian w realizacji zadań PLW odnośnie planowania badań kontrolnych oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła oraz brucelozy w oparciu o instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.401/EBB-3/2010, Nr GIWz.401/TBC-15/2010, Nr GIWz.401/BB-16/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku
Problematyka wydawania zaświadczeń w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

pdf img

Wyszukiwarka